Как се решава казус ?

как се решава казус

Казусите се използват в много професионални образователни програми, предимно в бизнес специалностите, за представяне на ситуации от реалния бизнес. Казусите се използват с цел  оценка на способността на студентите  да анализират важните аспекти на даден проблем. Като цяло казусът съдържа: история на бизнес средата, описание на дадения бизнес, идентифициране на ключов проблем. Може да има и информация за предприети стъпки за справяне с проблем и предложения за по-добра бизнес стратегия.

Най-важният съвет при решаването на всеки казус е да се прочете заданието внимателно и детайлно. След като читателят премине през прочитането на казуса, е да прочете въпросите, на които трябва да отговори.

В повечето случаи един  казус може да бъде решен по повече от един начин, следователно е необходимо въпросите да се разберат добре, преди да се предприеме следващия ход. Третият съвет за решаването на казус е  идентифицирането на  основния проблем в рамките на дадения случай. Причината е проста, всеки казус има един съществен проблем, който трябва да бъде разгледан и решен.

В повечето казуси има повече от един проблем. Идентифицирането на големия или значим проблем е най-важната задача. Ако проблемът не е идентифициран според изискванията, това обикновено води до лошо вземане на решения.

Решението на казуса трябва да бъде ясно и „стегнато“, без да се впускате в много обяснения или да цитирате голям обем литература или източници.